Your Cart

Container voor 09:00 besteld = volgende dag geleverd!

Telefonisch contact? 030 – 249 61 66

E-mail: info@container-team.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Containerteam

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. ContainerTeam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Leidekkersweg 18, 3449 JH te Woerden.

2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie ContainerTeam een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Huurder, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: ContainerTeam en de Huurder gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan ContainerTeam zich, tegen een nader overeengekomen prijs, verbindt tot de verhuur van zaken.

6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen ContainerTeam en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ContainerTeam en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de Overeenkomst door de Consument wordt gesloten middels het bestelsysteem op de Website. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door ContainerTeam geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval dat de Consument de contactgegevens van ContainerTeam op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.

7. Gehuurde: de in het kader van de Overeenkomst door ContainerTeam aan de Huurder ter beschikking gestelde en aan ContainerTeam in eigendom toebehorende zaken, waaronder, uiteenlopende soorten containers begrepen kunnen zijn.

8. Website: www.container-team.nl.

9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verhuuraanbod van ContainerTeam en iedere Overeenkomst.

2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk mondeling en op de Website vermelde verhuuraanbod van ContainerTeam is vrijblijvend, ook in geval door ContainerTeam is aangegeven dat het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. ContainerTeam kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Huurder.

2. De Huurder kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van ContainerTeam dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. De totstandkoming van de Overeenkomst wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Huurder bevestigd. In geval de Overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, gaat de bevestiging gepaard met een betalingsverzoek.

4. Indien de Huurder de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. De Consument is gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat het Gehuurde aan de Consument is geleverd, zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de Consument ContainerTeam een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door ContainerTeam is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan ContainerTeam is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als vaststelling op grond van de totale prijs onder omstandigheden niet redelijk is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat is uitgevoerd. Vorenstaande betekent dat als een beroep wordt gedaan op het recht van ontbinding en het Gehuurde reeds aan de Consument is geleverd, de Consument in elk geval aan ContainerTeam verschuldigd is:

– de aflever- en afhaalkosten, en;

– de huurprijs naar evenredigheid van het aantal dagen dat het Gehuurde ter beschikking van de Consument stond.

3. De Consument kan van het recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door ContainerTeam aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij ContainerTeam. Zodra ContainerTeam in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden, zal ContainerTeam de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

4. ContainerTeam zal het Gehuurde zo spoedig mogelijk als zijn beschikbaarheid het toelaat, terughalen, doch uiterlijk drie werkdagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand.

5. ContainerTeam zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling waarop de ontbinding betrekking heeft, minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 2, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

1. ContainerTeam spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door ContainerTeam vermelde termijnen waartoe hij zich jegens de Huurder heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van ContainerTeam treedt niet eerder in dan nadat de Huurder ContainerTeam Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ContainerTeam de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Verzuim van ContainerTeam biedt de Huurder recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, welke gewoonlijk zes weken bedraagt. De looptijd van de Overeenkomst vangt aan op de dag dat het Gehuurde aan de Huurder is geleverd. De Overeenkomst wordt na verstrijken van de initiële bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

2. De Overeenkomst eindigt door opzegging door een der Partijen, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. De Huurder zegt de Overeenkomst op door daartoe een ophaalverzoek bij ContainerTeam in te dienen. De Overeenkomst eindigt op de dag dat het Gehuurde door ContainerTeam is afgehaald, doch uiterlijk drie werkdagen na opzegging van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. | LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE

1. De levering van het Gehuurde geschiedt door aflevering daarvan door ContainerTeam op het door de Huurder opgegeven afleveradres.

2. De Huurder staat ervoor in dat:

– de toegangswegen en aangewezen plaats van opstelling geschikt zijn voor de aanvoer c.q. opstelling van het Gehuurde;

– alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd voor zover zulks redelijkerwijs van de Huurder kan worden gevergd;

– de bodem van het terrein geschikt is voor het gewicht van het Gehuurde;

– de Huurder tijdig beschikt over de eventueel benodigde vergunningen voor plaatsing en gebruik van het Gehuurde.

3. Indien de Huurder niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid voldoet, is ContainerTeam gerechtigd het Gehuurde mee terug te nemen en de in dat verband gemaakte extra kosten, volgens de gebruikelijke daarvoor door ContainerTeam gehanteerde tarieven, aan de Huurder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Huurder tot voldoening van de volledige overeengekomen prijs en kosten.

4. Het Gehuurde dient na afloop van de Overeenkomst tijdig klaar te staan om te kunnen worden afgehaald. Indien het Gehuurde niet op de plaats waar deze is afgeleerd en/of tijdig kan worden afgehaald, is ContainerTeam gerechtigd de daarmee gepaard gaande extra kosten aan de Huurder in rekening te brengen, volgens de gebruikelijke daarvoor door ContainerTeam gehanteerde tarieven.

5. De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het Gehuurde, behoudens normale slijtage, in dezelfde staat wordt teruggeleverd als waarin het Gehuurde aan hem is geleverd.

ARTIKEL 8. | NADERE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1. De Huurder verklaart het Gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het Gehuurde aan hem is geleverd.

2. De Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorgdragen. De Huurder dient het Gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het Gehuurde.

3. Behoudens normale slijtage, dient de Huurder het Gehuurde gedurende de periode dat het Gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het Gehuurde aan hem is geleverd. Eventuele gebreken of schade aan het Gehuurde, anders dan normale slijtage, ontstaan of toegebracht tijdens de periode dat het Gehuurde de Huurder ter beschikking staat, dienen door de Huurder onmiddellijk te worden gemeld aan ContainerTeam.

4. Indien ContainerTeam aan de Huurder omtrent het gebruik van het Gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de Huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

5. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.

6. Beschadiging anders dan normale slijtage, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het Gehuurde dient na ontdekking daarvan onverwijld aan ContainerTeam te worden medegedeeld.

7. Totdat het Gehuurde na afloop van de Overeenkomst weer door ContainerTeam in ontvangst is genomen, komt alle risico van verlies en beschadiging (anders dan normale slijtage) van het Gehuurde voor rekening van de Huurder, ook voor zover het Gehuurde zich, zonder toestemming van ContainerTeam, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.

8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het Gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Huurder in de verhouding tot ContainerTeam in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Huurder de feitelijke macht over het Gehuurde geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.

9. Door het aangaan van de Overeenkomst machtigt de Huurder ContainerTeam, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats waar het Gehuurde zich bevindt te betreden en het Gehuurde aan een onderzoek te onderwerpen. De Huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaatsen mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door ContainerTeam in te stellen onderzoek.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. ContainerTeam is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Huurder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst ContainerTeam ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Huurder in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ContainerTeam gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Huurder is verplicht mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.

3. Voorts is ContainerTeam gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De Huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ContainerTeam op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Huurder verplicht de schade die ContainerTeam ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien ContainerTeam de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Huurder terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

1. ContainerTeam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien ContainerTeam bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van ContainerTeam en/of de bevestiging van de Overeenkomst, vermeldt de huurprijs die geldt voor de initiële looptijd van de Overeenkomst, de huurprijs per dag dat het Gehuurde langer wordt gehuurd, alsook de eventuele bijkomende kosten, zoals de kosten van een loze rit, gebruik van afval waarvoor het Gehuurde niet is bestemd, het herplaatsen van het Gehuurde en overschrijding van het maximale gewicht.

2. De Huurder zal het Gehuurde uitsluitend gebruiken voor deponering van de afvalsoort waarvoor het Gehuurde is bestemd. De Huurder is tevens verantwoordelijk voor afval die anderen in het Gehuurde deponeren.

3. Indien een ander soort afval in het Gehuurde wordt gedeponeerd dan waarvoor het Gehuurde is bestemd, wordt de Huurder verzocht daarvan vóór terughalen van het Gehuurde door ContainerTeam, mededeling te doen aan ContainerTeam. In dat geval zal ContainerTeam de bijbehorende extra kosten van deze afvalsoort aan de Huurder in rekening brengen, zonder dat ContainerTeam administratiekosten ten bedrage van € 20,- (excl. btw) in rekening zal brengen. Indien de Huurder de mededeling achterwege laat en een ander soort afval in het Gehuurde wordt gedeponeerd dan waarvoor het Gehuurde is bestemd, komen tevens de bedoelde administratiekosten voor rekening van de Huurder.

4. Indien de Overeenkomst tot stand komt vóór of op 31 december en pas in het volgende kalenderjaar eindigt, is ContainerTeam gerechtigd naar rato extra kosten aan de Huurder door te berekenen op grond van een eventuele verhoging van de afvalstoffenbelasting.

5. De Huurder is gehouden tot volledige vooruitbetaling van de huurprijs die geldt voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele bijkomende kosten als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, worden op basis van nacalculatie aan de Huurder in rekening gebracht. ContainerTeam is niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Huurder de bedoelde vooruitbetaling volledig heeft voldaan.

6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ContainerTeam aangewezen wijze en op het door ContainerTeam aangegeven moment of binnen de door ContainerTeam vermelde termijn. Eventuele eindafrekeningen geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.

7. De Huurder dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Huurder over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van vorenstaande geldt de wettelijke rente indien de Huurder een Consument is.

9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Huurder verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Huurder.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

1. De Huurder verklaart zich bekend met het feit dat het Gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het Gehuurde aan de Huurder beschikbaar is gesteld. De Huurder is verplicht het Gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder mede begrepen, beschadiging, brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan ContainerTeam. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de Huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door Huurder aan ContainerTeam geleverd. Op verzoek van ContainerTeam is de Huurder verplicht de verzekeringspolis(sen) in het bezit te stellen van ContainerTeam. De te verzekeren waarde van het Gehuurde wordt op Schriftelijk verzoek van de Huurder aan hem door ContainerTeam meegedeeld.

2. Voor alle schade die tijdens de periode dat het Gehuurde ter beschikking van de Huurder staat, aan het Gehuurde is toegebracht of ontstaan, is de Huurder volledig aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat deze schade het gevolg is van een verborgen gebrek aan het Gehuurde, welk gebrek reeds bestond bij het aangaan van de Overeenkomst. De Huurder is in elk geval aansprakelijk voor schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal, beschadiging (anders dan normale slijtage) en vervreemding van het Gehuurde.

3. Indien het Gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de Huurder wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de Huurder, is de Huurder aansprakelijk voor alle door ContainerTeam gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van ContainerTeam om huurderving te vorderen.

4. De Huurder vrijwaart ContainerTeam van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het Gehuurde tijdens de periode dat het Gehuurde ter beschikking van de Huurder staat. De Huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

5. De Huurder is bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het Gehuurde, verplicht de dagwaarde van het Gehuurde te vergoeden, onverminderd de overige aan ContainerTeam toekomende wettelijke rechten op schadevergoeding.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID VAN CONTAINERTEAM EN VRIJWARING

1. De Huurder draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Huurder verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Huurder die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ContainerTeam kan worden toegerekend.

2. ContainerTeam is jegens de Huurder slechts aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in lid 3 die de Huurder lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ContainerTeam in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

3. ContainerTeam is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ContainerTeam aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ContainerTeam toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

4. ContainerTeam heeft te allen tijde het recht waarvoor ContainerTeam, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De Huurder dient ContainerTeam daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van ContainerTeam ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van ContainerTeam is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ContainerTeam betrekking heeft.

6. De Huurder vrijwaart ContainerTeam van al zijn aanspraken en aanspraken van derden in verband met schade waarvan de oorzaak aan een ander dan aan ContainerTeam toerekenbaar is.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ContainerTeam één jaar. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een door ContainerTeam geleverde prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk mededeling is gedaan aan ContainerTeam.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door ContainerTeam dienen binnen bekwame tijd nadat de Huurder de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij ContainerTeam.

2. Bij ContainerTeam ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ContainerTeam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Voor 09:00 besteld?

Container volgende dag geleverd!

6 weken huren

Zonder borg!

Levering door heel Nederland

Landelijke dekking, altijd in de buurt!

All-in prijzen

Transport, huur én afvoer!